Obchodné podmienky

1. Základné obchodné podmienky

Predmetom kúpnej zmluvy / ďalej len zmluvy / je výroba a dodávka reklamných predmetov, resp. tovaru a služieb /ďalej len tovar/,bez potlače alebo s potlačou, objednaný písomnou formou, faxom, e-mailom.

Predávajúci a kupujúci sa pritom zaväzujú postupovať v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

2. Cena / ponuka /

Ponuka je platná ku dňu odoslania. Cenové a termínové podmienky sa časom menia preto je potrebné si v čase objednávky overiť platnosť údajov. Náklady na dopravu v rámci SR je zdarma. Náklady na balenie tovaru sú kalkulované v cenovej ponuke.Záväznú kalkuláciu pripraví dodávateľ na základe konkrétneho zadania /rozmer, náklad, farebná potlač/. Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Potvrdením objednávky objednávateľ potvrdzuje akceptovanie ceny predmetu objednávky. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom ceny si objednávateľ vyžiada záväznú písomnú kalkuláciu.

3. Tlač / korektúra /

Objednávateľ v prípade tlače pošle na základe objednávky dodávateľovi návrh/vizualizáciu potlače/. Dodávateľ po umiestnení grafiky na hárku pošle objednávateľovi pripravené podklady pred tlačou na konečné odsúhlasenie. Žiadne iné veci nebudú pridané, odstránené, ani zmenené.V prípade akýchkoľvek otázok, pochybností či nejasností objednávateľ písomne vyznačí danný nesúlad.Písomným súhlasom objednávateľ v téjto forme potvrdzuje a preberá zodpovednosť za správnosť grafického návrhu a gramatickéj korekcie.

4. Objednanie

Objednávka bude vystavená a doručená písomnou formou, osobne, faxom , e-mailom.Predávajúci sa zaväzuje potvrdit kupujúcemu príjem objednávky formou potvrdenia objednávky a tým, že objednávku akceptuje a dochádza tak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo, že objednávku neakceptuje. Až do vyjadrenia dodávateľa je objednávka pre odosielateľa záväzná.

5. Dodacia lehota

Štandadná dodacia lehota je cca. 5-21dní od potvrdenia objednávky a odsúhlasenia kompletných podkladov.Záväzný termín odovzdania zákazky dodávateľom môže byť dohodnutá na základe konkrétnej objednávky v čase objednania.Dodacia lehota začína plynúť dňo prevzatia objednávky a v prípade potlače úplných podkladov pre tlač resp. úhradou zálohovéj platby.V prípade meškania zo schválením korektúry sa adekvátne premieta do dodacej lehoty.

6. Platobné podmienky

Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovným spôsobom:

a/ platba v hotovosti pri preberaní tovaru
b/ platba prevodným príkazom predom na základe vyžiadanéj faktúry
c/ platba kurierovi pri preberaní dobierkou
d/ platba prevodným príkazom so splatnosťou 7 dní
e/ platba prevodným príkazom so splatnosťou 14 dní
f/ platba prevodným príkazom inak dohodnutá medzi predávajúci a kupujúcim

Pri objednaní tovaru s potlačou predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú fa. v hodnote 60% tovaru s DPH.Túto platbu kupujúci bez meškania uhradí,výroba rekl. predmetu sa začne po úhrade zálohovéj platby.Prípadné meškanie s úhaddou zálohovéj platby sa adekvátne premieta do dodacej lehoty. Nezaplatenie kúpnej ceny alebo neprevzatie tovaru v dohodnutéj lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar jeho odovzdaním priamo kupujúcemu pri jeho osobnom odbere v sídle predávajúceho alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu pre kupujúceho.Dodacia lehota objednaného tovaru je spravidla 5-21 pracovných dní. Predávajúci si vyhradzuje možnosť plniť objednávky postupne t.je.čiastočnými dodávkami.Cena za expedíciu sa riadi cenníkom predávajúceho a je kalkulovaná podľa cien prepravnéj spoločnosti. Pri osobnom odbere sa expedičné náklady neučtujú.

7. Záruka / reklamácia /

Na dodaný tovar a služby poskytuje predávajúci zákonom stanovenú záruku.Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákoníka. Tejto zodpovednosti sa predávajúci zbaví , ak si kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení odbornéj starostlivosti tieto vady zistit.Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym používaním alebo skladovaním dodaného tovaru.V prípade uznania vady tovaru predávajúci vymení reklamovaný kus za bezchybný ak je to v jeho možnostiach alebo nahradí hodnotu reklamovaného tovaru podľa fakturovanéj ceny.Reklamáciu rieši predávajúci v zákonom stanovených lehotách. Reklamácia musí byť podaná písomne.Reklamovať možno tovar iba v originálnom vákuovom balení v nezmenenom stave.

8. Storno objednávky

V prípade stornovania už potvrdenéj objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať úhradu vyvolaných nákladov až do výšky 100% ceny objednaného tovaru s DPH min. však 20% z ceny objednaného tovaru s DPH.

9. Zobrazenie tovaru

Fotografie jednotlivých predmetov vo webových katalógoch majú len informatívny charakter a nemusia plne zodpovedať skutočnosti, najmä čo sa týka farebnosti a detailov prevedenia. Pokiaľ sú na predmetoch použité ukážkové logá a názvy, sú tieto logá a názvy registrovanými obchodnými značkami uvedených spoločností a sú na predmetoch znázornené iba pre ilustráciu potlače.

10. Ochrana osobných údajov

Odoslaním svojej objednávky, vyžiadaním cenovéj ponuky či už písomnou formou či prostredníctvom telefónu, faxu alebo e-mailu dávate súhlas k tomu aby až do odvolania vášho súhlasu boli vaše osobné a firemné údaje spracované v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Ďalej sa zaväzujeme neposkytovať vedome vaše údaje žiadnym tretím subjektom ani zdarma ani za úplatu.

11. Všeobecné ustanovenia

Právne vzťahy, neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami občianskeho a obchodného zákoníka SR.Tieto všeobecno-obchodné podmienky SIMIX Slovakia, s.r.o. sú v platnosti do vydania ďalších obchodných podmienok a sú verejne prístupné na stránke: www.simix.sk

V Žiari nad Hronom 1.1.2017.

Krásny domov, s.r.o.

E-shop